Marek Narkiewicz - Życiorys naukowy
Powrót

Urodzony: w Warszawie, 1951 r.
Miejsce stałego zatrudnienia: Państwowy Instytut Geologiczny
Stanowisko: profesor

Stopnie naukowe

1973 - magister geologii w zakresie geologii stratygraficzno-poszukiwawczej (Wydz. Geologii UW)
1977 - doktor nauk przyrodniczych (Wydz. Geologii UW, promotor: prof. M.Szulczewski)
1991 - doktor habilitowany w zakresie stratygrafii i sedymentologii (Państwowy Instytut Geologiczny)
2003 - profesor nauk o Ziemi

Przebieg pracy zawodowej

1973-1976 - doktorant Studium Doktoranckiego przy Wydziale Geologii UW
1977-1978 - geolog (PIG)
1978-1992 - adiunkt (PIG)
1992-2004 - docent (PIG)
2004- - profesor (PIG)

Stanowiska kierownicze (PIG)

1984-1992 - p.o. kierownik Pracowni Surowców Węglanowych (Zakł. Geol. Złóż Sur. Skalnych)
1992-1997 - kierownik Pracowni Młodszego Paleozoiku (Zakł. Geologii Ropogazonośności, Zakł. Geologii Regionalnej i Naftowej)
1992-1996 - z-ca kierownika Zakł. Geologii Ropogazonośności i Zakł. Geologii Regionalnej i Naftowej
IV 2000 - VI 2001 - p.o. dyrektor naczelny

Członkostwo w organizacjach i komitetach naukowych:

Członek-korespondent Subcommission on Devonian Stratigraphy - 2004 -
Członek Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN - 2011 -
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Polish Geol. Inst. Special Papers - 2011 -
Członek Editorial Board The Scientific World Journal:Geology - 2012 -
Członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN - kadencja 2015 -
Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej PIG-PIB - 2015 -

Nagrody naukowe:

1978 - Nagroda im. Henryka Świdzińskiego (Polskie Towarzystwo Geologiczne) za pracę "Stratygrafia i rozwój facjalny górnego dewonu między Olkuszem a Zawierciem" (Acta Geol. Pol., nr 4, 1978)
1993 - Nagroda Wydziału VII PAN za pracę "Procesy dolomityzacji mezogenetycznej na przykładzie żywetu i franu Gór Świętokrzyskich" (Prace PIG, vol. 132, 1991)
1997 - Nagroda Specjalna Dyrektora PIG za opracowanie .Analiza basenów sedymentacyjnych Niżu Polskiego.
1998 - Dyplom uznania Ministra Ochrony Środ. Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za opracowanie .Analiza basenów sedymentacyjnych Niżu Polskiego.
2003 - Nagroda Specjalna Dyrektora PIG za wprowadzenie Geological Quarterly na listę filadelfijską
2007 - Nagroda specjalna Dyrektora PIG za IF2006 (Geological Quarterly)

Inne nagrody i wyróżnienia:

2002 - Odznaka "Zasłużony dla polskiej geologii"
2004 - Złota Odznaka Państwowego Instytutu Geologicznego
2007 - Złoty Krzyż Zasługi